Szkoła Podstawowa w Cewkowie

Plan pracy SKC w Cewkowie

 
     Dorastanie to bardzo ważny, ale i pełen sprzeczności okres w życiu człowieka. Młody człowiek z jednej strony pragnie samodzielności i wolności, a z drugiej nie potrafi podejmować odpowiedzialnych decyzji i kierować swoim życiem. Młodzież ze względu na zmiany, które zachodzą w ich ciele i psychice, jest bardzo skoncentrowana na sobie, ale jednocześnie szczera, wrażliwa i pełna energii do działania. Potrzebuje wskazania wartości, za którymi warto iść w życiu. W to zapotrzebowanie pięknie wpisuje się idea Szkolnych Kół Caritas, które pokazują, że troska o dobro drugiego człowieka może stać się stylem życia i dawać prawdziwe szczęście.
     Program powstał w oparciu o Regulamin Szkolnych Kół Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej i jest zgodny
z Koncepcją Szkoły i Programem Wychowawczo-Profilaktycznym. Zawiera zadania związane z działalnością charytatywną i wychowawczą. Polega ona na niesieniu pomocy potrzebującym, wychowywaniu w duchu miłości bliźniego, uwrażliwianiu na cudzą krzywdę i kształtowaniu postaw społecznych.
 
Założenia:
Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas  jest:
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji;
 • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.
Obszarem działania SKC są:
 • Szkoła - a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują pomocy;
 • Środowisko lokalne - w nim każdy potrzebujący człowiek, czekający na uśmiech, rozmowę, pomoc, spotkanie;
 • Parafia - a w niej współpraca z ks. Proboszczem, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii;
Cel główny:
Głównym celem pracy SKC jest:
 • Realizacja na co dzień Chrystusowego przykazania miłości bliźniego;
 • Uwrażliwienie na potrzeby, krzywdę, cierpienie, samotność drugiego człowieka;
 • Pomoc bliźniemu bez względu na jego wiek, przekonania, wyznanie;
Cele szczegółowe:
Praca w SKC:
 • Uczy:
  • miłości i miłosierdzia względem bliźniego
  • tolerancji i zrozumienia
  • wzajemnego szacunku
  • szacunku dla osób starszych
  • wspólnej, zgodnej, zespołowej pracy
  • poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy
  • budowania właściwej hierarchii wartości
  • szukania okazji do czynienia dobra
  • podejmowania własnej inicjatywy
  • odpowiedzialności za podjęte zadania
 • Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej  miłości bliźniego.
 • Szerzy i pogłębia miłosierdzie.
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych.
 • Wzmacnia pożądane społecznie postawy.
Zadania i formy realizacji
 • Udział w ogólnopolskich akcjach prowadzonych przez Caritas Diecezji i Parafii;
 • Zbiórki np. nakrętek, rolek papierowych dla dzieci potrzebujących pomocy ;
 • Przedświąteczna zbiórka artykułów spożywczych i wspieranie rodzin wielodzietnych i osób potrzebujących.
 • Pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wypadkach losowych;
 • Pomoc fizyczna i duchowa osobom chorym, starszym, samotnym;
 • Pomoc chorym uczniom naszej szkoły;
Przewidywane osiągnięcia, efekty, umiejętności
Uczniowie - członkowie SKC uczą się:
 • wprowadzać w życie przykazanie miłości
 • wzajemnego szacunku
 • zauważać potrzebujących pomocy duchowej, opiekuńczej i materialnej
 • poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza chorego, starego
 • uwrażliwiać na różne obszary biedy ludzkiej
 • dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła
 • żyć zgodnie z zasadami wiary i nauki Kościoła
 • rozwijania talentów i zainteresowań
 • umiejętnego gospodarowania wolnym czasem
 • współpracy w grupie
 • wzajemnej więzi grupowej
 • odpowiedzialności za podjęte zadania
 
 
Procedury osiągania celów

Obszary oddziaływania

Zadania

Formy realizacji

Zamierzone osiągnięcia

Środowisko szkolne

Popularyzowanie wolontariatu.

Rekrutacja nowych członków SKC

Przygotowanie gazetek i zajęć formacyjnych ukazujących znaczenie wolontariatu.

Uczniowie rozumieją pojęcie wolontariatu.

 

Propagowanie idei miłosierdzia na przykładzie świętego Jana Pawła II

 

 

Przygotowywanie akademii(gazetki) z okazji  Dnia Papieskiego

Pogłębienie znajomości postaci św. Jana Pawła II

 

Współpraca członków Szkolnego Koła Caritas ze społecznością uczniowską.

Organizowanie pomocy uczniom chorym.

Wspólna organizacja akcji charytatywnych.

Pomoc koleżeńska.

Zaangażowanie uczniów spoza koła.

Środowisko lokalne

Współpraca z opiekunem duchowym oraz organizacjami działającymi na terenie parafii dla prowadzenia dzieł charytatywnych.

Wspólne organizowanie akcji charytatywnych, rekolekcji i spotkań.

Pomoc w przygotowaniu oprawy liturgicznej mszy świętych i nabożeństw

Poczucie odpowiedzialności uczniów za parafię.

Pozyskiwanie funduszy dla wsparcia potrzebujących.

 

 

Popularyzacja działalności caritas.

Prowadzenie kroniki SKC

Znajomość dzieł caritas

 

Wsparcie starszych i samotnych parafian.

Wykonywanie  upominków świątecznych, odwiedzenie samotnych   i chorych w naszej miejscowości i Domach opieki.

Wrażliwość uczniów na starszych, chorych i samotnych.

Akcje diecezjalne i ogólnopolskie

Pomoc osobom chorym, ubogim i niepełnosprawnym w ramach działalności caritas.

Udział w akcjach:

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Skarbonka Wielkopostna.

Akcja ,,Tak pomagam”

Zbiórki charytatywne organizowane w ciągu roku.

Doskonalenie umiejętności pracy w grupie i dzielenia się z innymi.

Wsparcie materialne konkretnych osób.

 

Formacja duchowa członków Szkolnego Koła Caritas.

Prowadzenie spotkań formacyjnych, wspólna modlitwa.

Wzrost duchowy członów koła.

 

 

 rajd szlakiem kapliczek i krzyży w naszej miejscowości

Pogłębienie więzi

 

 

Propagowanie miłosierdzia i ekologii.

Zbiórka nakrętek i rolek papierowych.

Pomoc chorym i ochrona środowiska

 

Reagowanie na bieżące potrzeby.

Podejmowanie akcji charytatywnych na rzecz konkretnych osób, wobec zaistniałych wydarzeń.

Uwrażliwienie na potrzeby innych, nauka empatii.

 

Zbiórka żywności

Udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności ,,Tak pomagam”

Uwrażliwienie na potrzeby innych,

 
 
Ewaluacja programu
    Działania Koła będą poddawane ewaluacji zarówno na bieżąco jak i pod koniec roku szkolnego. Przez cały czas pracy Koła prowadzone będzie monitorowanie pracy uczniów, rozmowy z uczniami po każdej skończonej akcji, w której uczestniczyli, wspólne wyciąganie wniosków na przyszłość.
 
                                                                   Opiekun Szkolnego Koła Caritas Elżbieta Dyndał